KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem życiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej „RODO”) – informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniweg Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19 /2.10, 60-782 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571315, REGON: 362233873, NIP: 5391511901.
2. Administrator może zbierać następujące dane osobowe osób fizycznych (w przypadku osób prawnych członków ich organów lub reprezentantów): imiona i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów, zleceń lub zamówień, oraz przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którą może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo@uniweg.com.
5. Cele przetwarzania danych osobowych:
1) umowny – niezbędny dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
2) umowny – niezbędny dla zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana/Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia poziomu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez oferowanie Pani/Panu/Państwu usług, w tym usług świadczonych przez podmioty powiązane lub współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w drodze prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmioty powiązane, podmioty współpracujące, w tym Procesor, profesjonalni doradcy (firmy księgowe, doradcy prawni i podatkowi, firmy windykacyjne, instytucje i organy administracji realizujące obowiązki ustawowe – w celu spełnienia obowiązku prawnego.
7. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Okres przechowywania danych osobowych:
1) przez czas obowiązywania łączącej Panią/Pana/Państwa umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
2) przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania;
3) po wygaśnięciu umowy Pani/Pana dane osobowe przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie uprzednio pozyskanej (papierowa, elektroniczna, skan) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
9. Przetwarzając dane osobowe, Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Pani/Pana/Państwa żadnego działania.